ทำเนียบเขตคุณภาพที่2(พนมสารคาม2) โรงเรียนวัดหัวกระสังข์
จำนวนทั้งหมด 15 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
น.ส.	สุภาพ	นิลนนท์   น.ส. สุภาพ นิลนนท์
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนวัดหัวกระสังข์   

 
  

น.ส.	ศิริพร	เสรีพาณิชย์การ   น.ส. ศิริพร เสรีพาณิชย์การ
  ครู   

  โรงเรียนวัดหัวกระสังข์   

 
  

นาง	วิลาวรรณ	วิลารักษ์   นาง วิลาวรรณ วิลารักษ์
  ครู   

  โรงเรียนวัดหัวกระสังข์   

 
  

นาง	เกตุกุญช์	จิตรน้อม   นาง เกตุกุญช์ จิตรน้อม
  ครู   

  โรงเรียนวัดหัวกระสังข์   

 
  

นาง	ชนิตา	วงศ์กำภู   นาง ชนิตา วงศ์กำภู
  ครู   

  โรงเรียนวัดหัวกระสังข์   

 
  

นาง	อำนวย	ผาวันดี   นาง อำนวย ผาวันดี
  ครู   

  โรงเรียนวัดหัวกระสังข์   

 
  

นาย	สมปอง	สังข์ทอง   นาย สมปอง สังข์ทอง
  ครู   

  โรงเรียนวัดหัวกระสังข์   

 
  

นาง	จุฑาทิพย์	ธรรมเจริญจินดา   นาง จุฑาทิพย์ ธรรมเจริญจินดา
  ครู   

  โรงเรียนวัดหัวกระสังข์   

 
  

นาง	มณี	แก้วมณี   นาง มณี แก้วมณี
  ครู   

  โรงเรียนวัดหัวกระสังข์   

 
  

นาง	สุนีย์	สุภาพรม   นาง สุนีย์ สุภาพรม
  ครู   

  โรงเรียนวัดหัวกระสังข์   

 
  

น.ส.	ทัศนีย์	วงษ์สมบูรณ์   น.ส. ทัศนีย์ วงษ์สมบูรณ์
  ครู   

  โรงเรียนวัดหัวกระสังข์   

 
  

นาย	ธนวัสส์	ดำรงค์   นาย ธนวัสส์ ดำรงค์
  ครู   

  โรงเรียนวัดหัวกระสังข์   

 
  

นาย	ดนัย	ตันเจริญ   นาย ดนัย ตันเจริญ
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนวัดหัวกระสังข์   

 
  

น.ส.	ศิริพร	เข็มมุข   น.ส. ศิริพร เข็มมุข
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนวัดหัวกระสังข์   

 
  

นาย	ยงยุทธ	นกงาม   นาย ยงยุทธ นกงาม
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนวัดหัวกระสังข์   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com