ทำเนียบเขตคุณภาพที่2(พนมสารคาม2) โรงเรียนวัดหนองเค็ด
จำนวนทั้งหมด 8 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นาย	วิบูลย์	วัฒนศฤงฆาร   นาย วิบูลย์ วัฒนศฤงฆาร
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนวัดหนองเค็ด   

 
  

นาง	ปัทมา	หงษ์ทิพรัตน์   นาง ปัทมา หงษ์ทิพรัตน์
  ครู   

  โรงเรียนวัดหนองเค็ด   

 
  

น.ส.	ศิริรัตน์	ช่วยประสิทธิ์   น.ส. ศิริรัตน์ ช่วยประสิทธิ์
  ครู   

  โรงเรียนวัดหนองเค็ด   

 
  

น.ส.	ณัฐพร	นวดโอโล   น.ส. ณัฐพร นวดโอโล
  ครู   

  โรงเรียนวัดหนองเค็ด   

 
  

นาย	ณรงค์	บุญยัง   นาย ณรงค์ บุญยัง
  ครู   

  โรงเรียนวัดหนองเค็ด   

 
  

น.ส.	กาญจนี	คงสวัสดิ์   น.ส. กาญจนี คงสวัสดิ์
  ครู   

  โรงเรียนวัดหนองเค็ด   

 
  

นาย	ณัฐภัทร	พรหมชัยนันท์   นาย ณัฐภัทร พรหมชัยนันท์
  ครู   

  โรงเรียนวัดหนองเค็ด   

 
  

นาง	ภัทราพร	นันทนพิบูล   นาง ภัทราพร นันทนพิบูล
  ครู   

  โรงเรียนวัดหนองเค็ด   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com