ทำเนียบเขตคุณภาพที่2(พนมสารคาม2) โรงเรียนวัดบ้านซ่อง
จำนวนทั้งหมด 10 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นาย	ปัญญวัฒน์	ธรรมเจริญจินดา   นาย ปัญญวัฒน์ ธรรมเจริญจินดา
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนวัดบ้านซ่อง   

 
  

น.ส.	สุฑามาศ	รอดอุดม   น.ส. สุฑามาศ รอดอุดม
  ครู   

  โรงเรียนวัดบ้านซ่อง   

 
  

น.ส.	ณัฐติมา	สง่าวงษ์   น.ส. ณัฐติมา สง่าวงษ์
  ครู   

  โรงเรียนวัดบ้านซ่อง   

 
  

นาง	กุลไลย	ภู่พนมภูมิ   นาง กุลไลย ภู่พนมภูมิ
  ครู   

  โรงเรียนวัดบ้านซ่อง   

 
  

นาง	อัญชุลี	ทองขาว   นาง อัญชุลี ทองขาว
  ครู   

  โรงเรียนวัดบ้านซ่อง   

 
  

นาง	กาญจนา	อารีรอบ   นาง กาญจนา อารีรอบ
  ครู   

  โรงเรียนวัดบ้านซ่อง   

 
  

นาง	ราตรี	พงศ์ประยูร   นาง ราตรี พงศ์ประยูร
  ครู   

  โรงเรียนวัดบ้านซ่อง   

 
  

นาง	อารีย์	บุตรแสนโคตร   นาง อารีย์ บุตรแสนโคตร
  ครู   

  โรงเรียนวัดบ้านซ่อง   

 
  

น.ส.	ชาลิสา	จอมพระ   น.ส. ชาลิสา จอมพระ
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนวัดบ้านซ่อง   

 
  

นาง	จินตนา	ทองสะอาด   นาง จินตนา ทองสะอาด
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนวัดบ้านซ่อง   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com