ทำเนียบเขตคุณภาพที่2(พนมสารคาม2) โรงเรียนวัดดอนทอง
จำนวนทั้งหมด 7 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นาง	กัญญา	สละชั่ว   นาง กัญญา สละชั่ว
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนวัดดอนทอง   

 
  

นาง	ประภาพร	มั่นเจริญ   นาง ประภาพร มั่นเจริญ
  ครู   

  โรงเรียนวัดดอนทอง   

 
  

นาง	สมศรี	พงจรูญ   นาง สมศรี พงจรูญ
  ครู   

  โรงเรียนวัดดอนทอง   

 
  

นาง	สุธาทิพย์	กองอังกาบ   นาง สุธาทิพย์ กองอังกาบ
  ครู   

  โรงเรียนวัดดอนทอง   

 
  

นาง	เต็มศิริ	โคมเดือน   นาง เต็มศิริ โคมเดือน
  ครู   

  โรงเรียนวัดดอนทอง   

 
  

นาง	สมควร	พันธุ์ไม้   นาง สมควร พันธุ์ไม้
  ครู   

  โรงเรียนวัดดอนทอง   

 
  

นาง	สุนทรี	เอกวัตร์   นาง สุนทรี เอกวัตร์
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนวัดดอนทอง   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com