ทำเนียบเขตคุณภาพที่1(พนมสารคาม1) โรงเรียนสว่างศรัทธาธรรมสถาน
จำนวนทั้งหมด 4 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นาย	โกศล	วรพุฒ   นาย โกศล วรพุฒ
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนสว่างศรัทธาธรรมสถาน   

 
  

นาง	นันทพัทธ์	ปรีชากุล   นาง นันทพัทธ์ ปรีชากุล
  ครู   

  โรงเรียนสว่างศรัทธาธรรมสถาน   

 
  

นาย	สุรศักดิ์	แซ่ตั๊น   นาย สุรศักดิ์ แซ่ตั๊น
  ครู   

  โรงเรียนสว่างศรัทธาธรรมสถาน   

 
  

น.ส.	นงค์นุช	อังคะศิริ   น.ส. นงค์นุช อังคะศิริ
  ครู   

  โรงเรียนสว่างศรัทธาธรรมสถาน   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com