ทำเนียบเขตคุณภาพที่1(พนมสารคาม1) โรงเรียนวัดพงษาราม
จำนวนทั้งหมด 8 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
ว่าที่ร.ต.	วีรชน	บัวพันธ์   ว่าที่ร.ต. วีรชน บัวพันธ์
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนวัดพงษาราม   

 
  

นาง	สราญรัตน์	อ่อนเจริญ   นาง สราญรัตน์ อ่อนเจริญ
  ครู   

  โรงเรียนวัดพงษาราม   

 
  

นาง	เฉลิมวงศ์	บุญยัง   นาง เฉลิมวงศ์ บุญยัง
  ครู   

  โรงเรียนวัดพงษาราม   

 
  

นาย	อภิชาติ	ขวัญศิริ   นาย อภิชาติ ขวัญศิริ
  ครู   

  โรงเรียนวัดพงษาราม   

 
  

นาง	สุธิดา	คำวิชัย   นาง สุธิดา คำวิชัย
  ครู   

  โรงเรียนวัดพงษาราม   

 
  

นาง	จิราพร	วุ่นหนู   นาง จิราพร วุ่นหนู
  ครู   

  โรงเรียนวัดพงษาราม   

 
  

นาง	เพียงใจ	คีระกูล   นาง เพียงใจ คีระกูล
  ครู   

  โรงเรียนวัดพงษาราม   

 
  

น.ส.	ณัชญ์คริมา	ธรรมวิจักขณ์   น.ส. ณัชญ์คริมา ธรรมวิจักขณ์
  ครู   

  โรงเรียนวัดพงษาราม   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com