ทำเนียบเขตคุณภาพที่1(พนมสารคาม1) โรงเรียนวัดนาน้อย
จำนวนทั้งหมด 6 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
น.ส.	มนัสนันท์	วงชารีธนภัทร์   น.ส. มนัสนันท์ วงชารีธนภัทร์
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนวัดนาน้อย   

 
  

น.ส.	วรรณพร	อภิธรรมวิวัฒน์   น.ส. วรรณพร อภิธรรมวิวัฒน์
  ครู   

  โรงเรียนวัดนาน้อย   

 
  

นาย	ทวน	แสงกระจ่าง   นาย ทวน แสงกระจ่าง
  ครู   

  โรงเรียนวัดนาน้อย   

 
  

น.ส.	ธัญนันท์	มิ่งขำ   น.ส. ธัญนันท์ มิ่งขำ
  ครู   

  โรงเรียนวัดนาน้อย   

 
  

น.ส.	อุไรวรรณ	มานาค   น.ส. อุไรวรรณ มานาค
  ครู   

  โรงเรียนวัดนาน้อย   

 
  

นาง	ชุติมณฑน์	โชครวย   นาง ชุติมณฑน์ โชครวย
  ครู   

  โรงเรียนวัดนาน้อย   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com