ทำเนียบเขตคุณภาพที่1(พนมสารคาม1) โรงเรียนวัดชายเคืองวนาราม
จำนวนทั้งหมด 7 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
น.ส.	เสาวคนธ์	นิรมล   น.ส. เสาวคนธ์ นิรมล
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนวัดชายเคืองวนาราม   

 
  

นาง	กนกรัตน์	ชัยสุทธิกุลรัตน์   นาง กนกรัตน์ ชัยสุทธิกุลรัตน์
  ครู   

  โรงเรียนวัดชายเคืองวนาราม   

 
  

นาง	ธัณญภรณ์	พันทนา   นาง ธัณญภรณ์ พันทนา
  ครู   

  โรงเรียนวัดชายเคืองวนาราม   

 
  

นาง	สุนิสา	ใจบุญ   นาง สุนิสา ใจบุญ
  ครู   

  โรงเรียนวัดชายเคืองวนาราม   

 
  

นาย	ชาญชัย	มีสุทธิ   นาย ชาญชัย มีสุทธิ
  ครู   

  โรงเรียนวัดชายเคืองวนาราม   

 
  

นาง	วิภา	พิเนตร   นาง วิภา พิเนตร
  ครู   

  โรงเรียนวัดชายเคืองวนาราม   

 
  

นาย	ฐาปนา	ศรีหะ   นาย ฐาปนา ศรีหะ
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนวัดชายเคืองวนาราม   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com