ทำเนียบเขตคุณภาพที่17(ท่าตะเกียบ2) โรงเรียนบ้านหนองคอก
จำนวนทั้งหมด 31 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายสุดใจ ศรีทอง   นายสุดใจ ศรีทอง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนบ้านหนองคอก   

 
  

นายสมชาย ศรีลาดเลา   นายสมชาย ศรีลาดเลา
  รองผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนบ้านหนองคอก   

 
  

นางยมลภัทร พละสาร   นางยมลภัทร พละสาร
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองคอก   

 
  

นายเกรียงยศ แก้วสระคู   นายเกรียงยศ แก้วสระคู
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองคอก   

 
  

นายเสนอ ประเสริฐโสภณ   นายเสนอ ประเสริฐโสภณ
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองคอก   

 
  

นายกัมปนาท แน่ประโคน   นายกัมปนาท แน่ประโคน
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองคอก   

 
  

นางชนาภา อัครศรี   นางชนาภา อัครศรี
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองคอก   

 
  

นางกัลนิกา แก้วสระคู   นางกัลนิกา แก้วสระคู
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองคอก   

 
  

น.ส.นาวิน จินโจ   น.ส.นาวิน จินโจ
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองคอก   

 
  

นางวิเวียน นาวินโพธิ์ทอง   นางวิเวียน นาวินโพธิ์ทอง
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองคอก   

 
  

นางอำไพ ทองภักดี   นางอำไพ ทองภักดี
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองคอก   

 
  

น.ส.สุนีย์ จินตลิขิตดี   น.ส.สุนีย์ จินตลิขิตดี
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองคอก   

 
  

นางฐิติรัตน์ จันทร์พวง   นางฐิติรัตน์ จันทร์พวง
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองคอก   

 
  

นางนันทิกา นิกรประเสริฐ   นางนันทิกา นิกรประเสริฐ
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองคอก   

 
  

น.ส.อนงค์นาฏ หลองเจาะ   น.ส.อนงค์นาฏ หลองเจาะ
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองคอก   

 
  

นางสมพร รุ่งเป้า   นางสมพร รุ่งเป้า
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองคอก   

 
  

นางมยุรี สุวรรณภักดี   นางมยุรี สุวรรณภักดี
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองคอก   

 
  

นางนิภาพร ศิระวงษ์   นางนิภาพร ศิระวงษ์
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองคอก   

 
  

นางกัญญาวีร์ บุตรจันทร์   นางกัญญาวีร์ บุตรจันทร์
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองคอก   

 
  

นายประสาร บัวลอย   นายประสาร บัวลอย
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองคอก   

 
  

น.ส.สุรภา อารามพงษ์   น.ส.สุรภา อารามพงษ์
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองคอก   

 
  

น.ส.อาภาพร วังใจ   น.ส.อาภาพร วังใจ
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองคอก   

 
  

นายอรรถสิทธิ์ บุตรจันทร์   นายอรรถสิทธิ์ บุตรจันทร์
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองคอก   

 
  

น.ส.มณีรัตน์ วิเวก   น.ส.มณีรัตน์ วิเวก
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองคอก   

 
  

น.ส.กนกพร แม้นเสถียร   น.ส.กนกพร แม้นเสถียร
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านหนองคอก   

 
  

น.ส.วีรนุช วิชาเงิน   น.ส.วีรนุช วิชาเงิน
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านหนองคอก   

 
  

น.ส.วิไลวรรณ เจริญสุข   น.ส.วิไลวรรณ เจริญสุข
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านหนองคอก   

 
  

น.ส.ศิรินพร เดชศรี   น.ส.ศิรินพร เดชศรี
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านหนองคอก   

 
  

น.ส.นิตยา แย้มไสย   น.ส.นิตยา แย้มไสย
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านหนองคอก   

 
  

นายลภัส สุขปลั่ง   นายลภัส สุขปลั่ง
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านหนองคอก   

 
  

น.ส.สิทธิยา เพียรพิทักษ์   น.ส.สิทธิยา เพียรพิทักษ์
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านหนองคอก   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com