ทำเนียบเขตคุณภาพที่17(ท่าตะเกียบ2) โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง
จำนวนทั้งหมด 19 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายโชคชัย ศิริศักดิ์ภิญโญ   นายโชคชัย ศิริศักดิ์ภิญโญ
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง   

 
  

น.ส.วิชญา เย็นประสิทธิ์   น.ส.วิชญา เย็นประสิทธิ์
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง   

 
  

น.ส.อนุชิดา ธรรมดิลกวัฒนา   น.ส.อนุชิดา ธรรมดิลกวัฒนา
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง   

 
  

น.ส.สุดารัตน์ นันทพานิช   น.ส.สุดารัตน์ นันทพานิช
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง   

 
  

น.ส.สกุณา จันโท   น.ส.สกุณา จันโท
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง   

 
  

น.ส.ธิชาพร ศิริผล   น.ส.ธิชาพร ศิริผล
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง   

 
  

น.ส.ขจิตตา นพโสภณ   น.ส.ขจิตตา นพโสภณ
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง   

 
  

น.ส.สมพร นิลแก้ง   น.ส.สมพร นิลแก้ง
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง   

 
  

น.ส.สุภาพร สาธุชาติ   น.ส.สุภาพร สาธุชาติ
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง   

 
  

น.ส.ฉัตรระพี เลิศวศินกุล   น.ส.ฉัตรระพี เลิศวศินกุล
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง   

 
  

นางกนกพร ศิริศักดิ์ภิญโญ   นางกนกพร ศิริศักดิ์ภิญโญ
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง   

 
  

นางพิมพ์ชนก เพ็งพานิช   นางพิมพ์ชนก เพ็งพานิช
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง   

 
  

น.ส.จิตติวรรณ จามชาติ   น.ส.จิตติวรรณ จามชาติ
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง   

 
  

น.ส.ดวงพร เพชรรักษ์   น.ส.ดวงพร เพชรรักษ์
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง   

 
  

น.ส.จันทร์จิรา ยะรังษี   น.ส.จันทร์จิรา ยะรังษี
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง   

 
  

น.ส.วาสนา ครึกกระโทก   น.ส.วาสนา ครึกกระโทก
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง   

 
  

น.ส.ชลธิชา ทุมกานนท์   น.ส.ชลธิชา ทุมกานนท์
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง   

 
  

น.ส.ณฐยา ชำนาญสวน   น.ส.ณฐยา ชำนาญสวน
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง   

 
  

นางจิตติมา ซ้ายก่า   นางจิตติมา ซ้ายก่า
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com