ทำเนียบเขตคุณภาพที่17(ท่าตะเกียบ2) โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย
จำนวนทั้งหมด 19 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายธวัชชัย โพธิ์งาม   นายธวัชชัย โพธิ์งาม
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย   

 
  

นางยุพเรศ สำเภาน้อย   นางยุพเรศ สำเภาน้อย
  ครู   

  โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย   

 
  

นายสิทธาทร สครรัมย์   นายสิทธาทร สครรัมย์
  ครู   

  โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย   

 
  

น.ส.พิชา กั๊วพรหม   น.ส.พิชา กั๊วพรหม
  ครู   

  โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย   

 
  

น.ส.สุนันทา สุวินัย   น.ส.สุนันทา สุวินัย
  ครู   

  โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย   

 
  

นายกิตติกานต์ ภู่พานิช   นายกิตติกานต์ ภู่พานิช
  ครู   

  โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย   

 
  

นางธิติยา ทักษิณภาค   นางธิติยา ทักษิณภาค
  ครู   

  โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย   

 
  

นางขวัญลักษณ์ โพธิ์งาม   นางขวัญลักษณ์ โพธิ์งาม
  ครู   

  โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย   

 
  

นางชิสากัญญ์ เหมือนมาตย์   นางชิสากัญญ์ เหมือนมาตย์
  ครู   

  โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย   

 
  

น.ส.ทิพย์วรรณ ดับโรค   น.ส.ทิพย์วรรณ ดับโรค
  ครู   

  โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย   

 
  

น.ส.ทิพย์วรรณ ดับโรค   น.ส.ทิพย์วรรณ ดับโรค
  ครู   

  โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย   

 
  

นายคงปกรณ์ แสงมาศ   นายคงปกรณ์ แสงมาศ
  ครู   

  โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย   

 
  

น.ส.กาญจนา จันทะพันธ์   น.ส.กาญจนา จันทะพันธ์
  ครู   

  โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย   

 
  

นายอดุลย์ บุญขาว   นายอดุลย์ บุญขาว
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย   

 
  

นายณัฐวุฒิ ขันตี   นายณัฐวุฒิ ขันตี
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย   

 
  

นางน้อย พลเยี่ยม   นางน้อย พลเยี่ยม
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย   

 
  

น.ส.ดารารัตน์ สมมาตย์   น.ส.ดารารัตน์ สมมาตย์
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย   

 
  

นางนลินี งามเยี่ยม   นางนลินี งามเยี่ยม
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย   

 
  

น.ส.อินทิรา นพสด   น.ส.อินทิรา นพสด
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com