ทำเนียบเขตคุณภาพที่16(ท่าตะเกียบ1) โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์
จำนวนทั้งหมด 23 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายสมชาย มะลิซ้อน   นายสมชาย มะลิซ้อน
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์   

 
  

น.ส.รินนา รินทะระ   น.ส.รินนา รินทะระ
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์   

 
  

นายจารึก ปัญญาแปง   นายจารึก ปัญญาแปง
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์   

 
  

น.ส.สุรีย์พร เพียรพิจิตร   น.ส.สุรีย์พร เพียรพิจิตร
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์   

 
  

น.ส.วาสนา รวดเร็ว   น.ส.วาสนา รวดเร็ว
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์   

 
  

น.ส.วราภรณ์ พิพิทจันทร์   น.ส.วราภรณ์ พิพิทจันทร์
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์   

 
  

นางปนัดดา วรรณดิลก   นางปนัดดา วรรณดิลก
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์   

 
  

น.ส.อรุณ พันธ์บุปผา   น.ส.อรุณ พันธ์บุปผา
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์   

 
  

น.ส.โสภิดา เรืองฤทธิ์   น.ส.โสภิดา เรืองฤทธิ์
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์   

 
  

นายทิวา มะลิลำ   นายทิวา มะลิลำ
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์   

 
  

นางสมบุญ ลายประดิษฐ์   นางสมบุญ ลายประดิษฐ์
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์   

 
  

น.ส.ศิริรัตน์ สร้างนอก   น.ส.ศิริรัตน์ สร้างนอก
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์   

 
  

น.ส.ภคินี พรหมบุตร   น.ส.ภคินี พรหมบุตร
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์   

 
  

น.ส.กาญจนา ฦาชา   น.ส.กาญจนา ฦาชา
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์   

 
  

นายวินัย สมเสนาะ   นายวินัย สมเสนาะ
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์   

 
  

น.ส.เบญจรัตน์ แสนโสดา   น.ส.เบญจรัตน์ แสนโสดา
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์   

 
  

น.ส.จิราภรณ์ โตนวม   น.ส.จิราภรณ์ โตนวม
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์   

 
  

นายณัฎฐกิตติ์ ใหญ่ยงค์   นายณัฎฐกิตติ์ ใหญ่ยงค์
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์   

 
  

น.ส.ปิยพักตร์ บุญมั่น   น.ส.ปิยพักตร์ บุญมั่น
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์   

 
  

นางศศิธร พันธ์พรม   นางศศิธร พันธ์พรม
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์   

 
  

นางณันทัชพร ทัศนะ   นางณันทัชพร ทัศนะ
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์   

 
  

นางนันท์นภัส ดวงดี   นางนันท์นภัส ดวงดี
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์   

 
  

นางฐิตารีย์ พงษ์สายเจริญ   นางฐิตารีย์ พงษ์สายเจริญ
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com