ทำเนียบเขตคุณภาพที่16(ท่าตะเกียบ1) โรงเรียนบ้านท่ากลอย
จำนวนทั้งหมด 26 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายปรัชญา ภัทรกำจร   นายปรัชญา ภัทรกำจร
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนบ้านท่ากลอย   

 
  

นางกานดา อาจวิชัย   นางกานดา อาจวิชัย
  ครู   

  โรงเรียนบ้านท่ากลอย   

 
  

นางณิชมาศ เพลินจิต   นางณิชมาศ เพลินจิต
  ครู   

  โรงเรียนบ้านท่ากลอย   

 
  

น.ส.สุพรพรรณ ฉันทวิเศษกุล   น.ส.สุพรพรรณ ฉันทวิเศษกุล
  ครู   

  โรงเรียนบ้านท่ากลอย   

 
  

น.ส.พีรกานต์ งามดี   น.ส.พีรกานต์ งามดี
  ครู   

  โรงเรียนบ้านท่ากลอย   

 
  

น.ส.หยาดรุ่ง แสงสุโท   น.ส.หยาดรุ่ง แสงสุโท
  ครู   

  โรงเรียนบ้านท่ากลอย   

 
  

นางอารีย์ ธนชัมพูนทกูล   นางอารีย์ ธนชัมพูนทกูล
  ครู   

  โรงเรียนบ้านท่ากลอย   

 
  

น.ส.เพลินจิตร ตอรัมย์   น.ส.เพลินจิตร ตอรัมย์
  ครู   

  โรงเรียนบ้านท่ากลอย   

 
  

นางโสภิดา พรพุทธคุณรักษา   นางโสภิดา พรพุทธคุณรักษา
  ครู   

  โรงเรียนบ้านท่ากลอย   

 
  

นางสุจินดา ล่ามกิจจา   นางสุจินดา ล่ามกิจจา
  ครู   

  โรงเรียนบ้านท่ากลอย   

 
  

นายศักดิ์ชัย ไชยบุบผา   นายศักดิ์ชัย ไชยบุบผา
  ครู   

  โรงเรียนบ้านท่ากลอย   

 
  

นางพูลศรี ไชยบุบผา   นางพูลศรี ไชยบุบผา
  ครู   

  โรงเรียนบ้านท่ากลอย   

 
  

นางรัชณีพร แช่มประเสริฐ   นางรัชณีพร แช่มประเสริฐ
  ครู   

  โรงเรียนบ้านท่ากลอย   

 
  

นางหทัยชนก จันทร์อาหาร   นางหทัยชนก จันทร์อาหาร
  ครู   

  โรงเรียนบ้านท่ากลอย   

 
  

นางกรวรรณ ประจงกาญจน์   นางกรวรรณ ประจงกาญจน์
  ครู   

  โรงเรียนบ้านท่ากลอย   

 
  

นายอนันต์ ธนชัมพูนทกูล   นายอนันต์ ธนชัมพูนทกูล
  ครู   

  โรงเรียนบ้านท่ากลอย   

 
  

นางพัทธนันท์ สาธุชาติ   นางพัทธนันท์ สาธุชาติ
  ครู   

  โรงเรียนบ้านท่ากลอย   

 
  

นางดสณี สมใจ   นางดสณี สมใจ
  ครู   

  โรงเรียนบ้านท่ากลอย   

 
  

นายมานะศักดิ์ หมื่นภักดี   นายมานะศักดิ์ หมื่นภักดี
  ครู   

  โรงเรียนบ้านท่ากลอย   

 
  

นายสุธิเดช คุณโกทา   นายสุธิเดช คุณโกทา
  ครู   

  โรงเรียนบ้านท่ากลอย   

 
  

ร.ต.หญิง เจนอักษร ดวงศรี   ร.ต.หญิง เจนอักษร ดวงศรี
  ครู   

  โรงเรียนบ้านท่ากลอย   

 
  

น.ส.รัชฎาภรณ์ สอนเกิด   น.ส.รัชฎาภรณ์ สอนเกิด
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านท่ากลอย   

 
  

น.ส.กนกรัฐ ธรรมรักษ์   น.ส.กนกรัฐ ธรรมรักษ์
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านท่ากลอย   

 
  

น.ส.เพียงใจ แก้วรักษา   น.ส.เพียงใจ แก้วรักษา
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านท่ากลอย   

 
  

น.ส.เกศกนก ดาสมกุล   น.ส.เกศกนก ดาสมกุล
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านท่ากลอย   

 
  

น.ส.สุวลักษณ์ ปรปักพ่าย   น.ส.สุวลักษณ์ ปรปักพ่าย
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านท่ากลอย   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com