ทำเนียบเขตคุณภาพที่15(แปลงยาว2) โรงเรียนตลาดบางบ่อ
จำนวนทั้งหมด 26 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายสุนทร	วรังษี   นายสุนทร วรังษี
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนตลาดบางบ่อ   

 
  

น.ส.ฐิตารีย์  จันทร์ไพร   น.ส.ฐิตารีย์ จันทร์ไพร
  ครู   

  โรงเรียนตลาดบางบ่อ   

 
  

นายวรุต  มะติมุ   นายวรุต มะติมุ
  ครู   

  โรงเรียนตลาดบางบ่อ   

 
  

นายปราศรัย  ศักดิ์ศรีวัฒนา   นายปราศรัย ศักดิ์ศรีวัฒนา
  ครู   

  โรงเรียนตลาดบางบ่อ   

 
  

น.ส.สุนิษา  หอมรินทร์   น.ส.สุนิษา หอมรินทร์
  ครู   

  โรงเรียนตลาดบางบ่อ   

 
  

นางสุณี  โคตะมะ   นางสุณี โคตะมะ
  ครู   

  โรงเรียนตลาดบางบ่อ   

 
  

น.ส.บรรจง  มนต์กสิสูตร   น.ส.บรรจง มนต์กสิสูตร
  ครู   

  โรงเรียนตลาดบางบ่อ   

 
  

นายอนันต์  นาเจริญ   นายอนันต์ นาเจริญ
  ครู   

  โรงเรียนตลาดบางบ่อ   

 
  

นางสมพร  โกเมนทร์   นางสมพร โกเมนทร์
  ครู   

  โรงเรียนตลาดบางบ่อ   

 
  

นางสุกัญญา  พุทธรัตน์   นางสุกัญญา พุทธรัตน์
  ครู   

  โรงเรียนตลาดบางบ่อ   

 
  

น.ส.ปราณี  เวสกามี   น.ส.ปราณี เวสกามี
  ครู   

  โรงเรียนตลาดบางบ่อ   

 
  

นางสุพร  เมี้ยนศิริ   นางสุพร เมี้ยนศิริ
  ครู   

  โรงเรียนตลาดบางบ่อ   

 
  

นางชนิดาภา  พวงเจริญ   นางชนิดาภา พวงเจริญ
  ครู   

  โรงเรียนตลาดบางบ่อ   

 
  

นางสมบูรณ์  ศักดิ์ศรีวัฒนา   นางสมบูรณ์ ศักดิ์ศรีวัฒนา
  ครู   

  โรงเรียนตลาดบางบ่อ   

 
  

น.ส.ฉัตรกมล  ตันชุน   น.ส.ฉัตรกมล ตันชุน
  ครู   

  โรงเรียนตลาดบางบ่อ   

 
  

นายชุมพล  สิทธิ   นายชุมพล สิทธิ
  ครู   

  โรงเรียนตลาดบางบ่อ   

 
  

นางอรุณี  สิทธิ   นางอรุณี สิทธิ
  ครู   

  โรงเรียนตลาดบางบ่อ   

 
  

นางวิลาวรรณ  วงษ์แก้ว   นางวิลาวรรณ วงษ์แก้ว
  ครู   

  โรงเรียนตลาดบางบ่อ   

 
  

นางอภิญญา  แสงศรี   นางอภิญญา แสงศรี
  ครู   

  โรงเรียนตลาดบางบ่อ   

 
  

นางศรีทุม  จิตต์อารีย์เทพ   นางศรีทุม จิตต์อารีย์เทพ
  ครู   

  โรงเรียนตลาดบางบ่อ   

 
  

น.ส.พัชรินทร์  สุดเสน่หา   น.ส.พัชรินทร์ สุดเสน่หา
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนตลาดบางบ่อ   

 
  

นางรำไพ	วรสนาม   นางรำไพ วรสนาม
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนตลาดบางบ่อ   

 
  

น.ส.อทิกา  ทุนสิน   น.ส.อทิกา ทุนสิน
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนตลาดบางบ่อ   

 
  

นายสันติ  ไทยนาพา   นายสันติ ไทยนาพา
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนตลาดบางบ่อ   

 
  

น.ส.สุมาลี  สะโรบล   น.ส.สุมาลี สะโรบล
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนตลาดบางบ่อ   

 
  

น.ส.รัชฎาภรณ์	เกื้อหนองขุ่น	  น.ส.รัชฎาภรณ์ เกื้อหนองขุ่น
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนตลาดบางบ่อ   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com