ทำเนียบเขตคุณภาพที่14(แปลงยาว1) โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์
จำนวนทั้งหมด 15 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายสายัณห์  พัฒนเอกวงศ์   นายสายัณห์ พัฒนเอกวงศ์
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์   

 
  

นายมนัส  แดงวิไล   นายมนัส แดงวิไล
  ครู   

  โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์   

 
  

น.ส.ดวงตา  บุญประดับ   น.ส.ดวงตา บุญประดับ
  ครู   

  โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์   

 
  

น.ส.วนิสา  โพธิมากูล   น.ส.วนิสา โพธิมากูล
  ครู   

  โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์   

 
  

นางจิราภรณ์  ปรีดานนท์   นางจิราภรณ์ ปรีดานนท์
  ครู   

  โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์   

 
  

น.ส.ขวัญหทัย  เหรียญทอง   น.ส.ขวัญหทัย เหรียญทอง
  ครู   

  โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์   

 
  

น.ส.สุจิตตา  โยวะผุย   น.ส.สุจิตตา โยวะผุย
  ครู   

  โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์   

 
  

นางเตือนใจ  สุนทรชัย   นางเตือนใจ สุนทรชัย
  ครู   

  โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์   

 
  

นายวิเชียร  พูลสวัสดิ์   นายวิเชียร พูลสวัสดิ์
  ครู   

  โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์   

 
  

นางสมคิด  พูลสวัสดิ์   นางสมคิด พูลสวัสดิ์
  ครู   

  โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์   

 
  

น.ส.อาจารียา  อ่อนสะอาด   น.ส.อาจารียา อ่อนสะอาด
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์   

 
  

น.ส.เสาวภา  ศรีคุ้มเหนือ   น.ส.เสาวภา ศรีคุ้มเหนือ
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์   

 
  

นายคงสิทธิ์  อิทธโยภาสกุล   นายคงสิทธิ์ อิทธโยภาสกุล
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์   

 
  

น.ส.สุนิสา  บินยูซบ   น.ส.สุนิสา บินยูซบ
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์   

 
  

น.ส.อลิษา  กลางประพันธ์   น.ส.อลิษา กลางประพันธ์
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com