ทำเนียบเขตคุณภาพที่14(แปลงยาว1) โรงเรียนโกรกแก้ววงพระจันทร์
จำนวนทั้งหมด 17 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายพงศ์รพี  ปรีดานนท์   นายพงศ์รพี ปรีดานนท์
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนโกรกแก้ววงพระจันทร์   

 
  

นางอรพิน  งาเนียม   นางอรพิน งาเนียม
     

  โรงเรียนโกรกแก้ววงพระจันทร์   

 
  

น.ส.จุรีมาศ  พรมวิจิตร   น.ส.จุรีมาศ พรมวิจิตร
  ครู   

  โรงเรียนโกรกแก้ววงพระจันทร์   

 
  

น.ส.รุจี  ใยยั่งยืน   น.ส.รุจี ใยยั่งยืน
  ครู   

  โรงเรียนโกรกแก้ววงพระจันทร์   

 
  

น.ส.แสงอรุณ  ชิวปรีชา   น.ส.แสงอรุณ ชิวปรีชา
  ครู   

  โรงเรียนโกรกแก้ววงพระจันทร์   

 
  

น.ส.กชพรรณ  วงศ์หาญ   น.ส.กชพรรณ วงศ์หาญ
  ครู   

  โรงเรียนโกรกแก้ววงพระจันทร์   

 
  

น.ส.วริฏฐา  ศิริธงชัยกุล   น.ส.วริฏฐา ศิริธงชัยกุล
  ครู   

  โรงเรียนโกรกแก้ววงพระจันทร์   

 
  

นางเจียมใจ  จุมณี   นางเจียมใจ จุมณี
  ครู   

  โรงเรียนโกรกแก้ววงพระจันทร์   

 
  

น.ส.สุดธิดา  ใจตรง   น.ส.สุดธิดา ใจตรง
  ครู   

  โรงเรียนโกรกแก้ววงพระจันทร์   

 
  

นายถาวร  โกศาสตร์   นายถาวร โกศาสตร์
  ครู   

  โรงเรียนโกรกแก้ววงพระจันทร์   

 
  

นางพเยาว์  พุ่มพระคุณ   นางพเยาว์ พุ่มพระคุณ
  ครู   

  โรงเรียนโกรกแก้ววงพระจันทร์   

 
  

นายกฤษณะ  ฉิมวงษ์   นายกฤษณะ ฉิมวงษ์
  ครู   

  โรงเรียนโกรกแก้ววงพระจันทร์   

 
  

นางลัดดา  ยศยิ่งยง   นางลัดดา ยศยิ่งยง
  ครู   

  โรงเรียนโกรกแก้ววงพระจันทร์   

 
  

น.ส.จณิชญา  ศิริปุณย์   น.ส.จณิชญา ศิริปุณย์
  ครู   

  โรงเรียนโกรกแก้ววงพระจันทร์   

 
  

น.ส.ศุภสุดา  รินปาน   น.ส.ศุภสุดา รินปาน
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนโกรกแก้ววงพระจันทร์   

 
  

นางจินตนา  นิลวัตร   นางจินตนา นิลวัตร
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนโกรกแก้ววงพระจันทร์   

 
  

น.ส.ทิตติยา  ฤทธิ์โต   น.ส.ทิตติยา ฤทธิ์โต
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนโกรกแก้ววงพระจันทร์   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com