ทำเนียบเขตคุณภาพที่14(แปลงยาว1) โรงเรียนวัดวังเย็น
จำนวนทั้งหมด 9 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นางกิ่งแก้ว   เพ็ญสุริยะ   นางกิ่งแก้ว เพ็ญสุริยะ
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนวัดวังเย็น   

 
  

นางขวัญเรือน   ลภนโชติ   นางขวัญเรือน ลภนโชติ
  ครู   

  โรงเรียนวัดวังเย็น   

 
  

นางอรอนงค์   จีนะวัฒน์   นางอรอนงค์ จีนะวัฒน์
  ครู   

  โรงเรียนวัดวังเย็น   

 
  

นางสอิ้งทอง   ดาแดง   นางสอิ้งทอง ดาแดง
  ครู   

  โรงเรียนวัดวังเย็น   

 
  

นางอัญญาดา   ตันไล้   นางอัญญาดา ตันไล้
  ครู   

  โรงเรียนวัดวังเย็น   

 
  

นายจวน   ดาแดง   นายจวน ดาแดง
  ครู   

  โรงเรียนวัดวังเย็น   

 
  

น.ส.พิไลวรรณ   มินสวัสดิ์   น.ส.พิไลวรรณ มินสวัสดิ์
  ครู   

  โรงเรียนวัดวังเย็น   

 
  

นายองอาจ   เมรสนัด   นายองอาจ เมรสนัด
  ครู   

  โรงเรียนวัดวังเย็น   

 
  

นางวันนิกา   รอดอุดม   นางวันนิกา รอดอุดม
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนวัดวังเย็น   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com