ทำเนียบเขตคุณภาพที่13(สนามชัยเขต4) โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง
จำนวนทั้งหมด 12 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายรุ่งอรุณ พึ่งเกษม   นายรุ่งอรุณ พึ่งเกษม
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง   

 
  

นางบรรจง ไทรศาศวัต   นางบรรจง ไทรศาศวัต
  ครู   

  โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง   

 
  

นายสมพร ไทรศาศวัต   นายสมพร ไทรศาศวัต
  ครู   

  โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง   

 
  

นายอภิชาติ พรมสอน   นายอภิชาติ พรมสอน
  ครู   

  โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง   

 
  

น.ส.จุฑารัตน์ แสงสุข   น.ส.จุฑารัตน์ แสงสุข
  ครู   

  โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง   

 
  

นายจักรี ชินนะบุตร   นายจักรี ชินนะบุตร
  ครู   

  โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง   

 
  

นายปัญญา เต็มจิตร   นายปัญญา เต็มจิตร
  ครู   

  โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง   

 
  

น.ส.ฐิภารัตน์ สมสมัย   น.ส.ฐิภารัตน์ สมสมัย
  ครู   

  โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง   

 
  

นางชลนิชา ทั่งจันทร์แดง   นางชลนิชา ทั่งจันทร์แดง
  ครู   

  โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง   

 
  

น.ส.วรรณภา พลเรือง   น.ส.วรรณภา พลเรือง
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง   

 
  

น.ส.เจนจิรา บุญตามทัน   น.ส.เจนจิรา บุญตามทัน
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง   

 
  

น.ส.ชิดกมล ยะสุรินทร์   น.ส.ชิดกมล ยะสุรินทร์
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com