ทำเนียบเขตคุณภาพที่12(สนามชัยเขต3) โรงเรียนบ้านคลองอุดม
จำนวนทั้งหมด 25 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นางนิชนันท์ หลุยใจบุญ   นางนิชนันท์ หลุยใจบุญ
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนบ้านคลองอุดม   

 
  

นายธนกร ลอยฟ้า   นายธนกร ลอยฟ้า
  รองผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนบ้านคลองอุดม   

 
  

น.ส.ตรีประดับ คิดสุข   น.ส.ตรีประดับ คิดสุข
  ครู   

  โรงเรียนบ้านคลองอุดม   

 
  

นางทิพวรรณ พ่วงพิทักษ์   นางทิพวรรณ พ่วงพิทักษ์
  ครู   

  โรงเรียนบ้านคลองอุดม   

 
  

ว่าที่ร.ต.เนตรนภา ประวัติวิไล   ว่าที่ร.ต.เนตรนภา ประวัติวิไล
  ครู   

  โรงเรียนบ้านคลองอุดม   

 
  

นางกุสุมา ลอยฟ้า   นางกุสุมา ลอยฟ้า
  ครู   

  โรงเรียนบ้านคลองอุดม   

 
  

นายปิยะพงษ์ ทิพย์โภชน์   นายปิยะพงษ์ ทิพย์โภชน์
  ครู   

  โรงเรียนบ้านคลองอุดม   

 
  

นางกนกวรรณ แพไธสง   นางกนกวรรณ แพไธสง
  ครู   

  โรงเรียนบ้านคลองอุดม   

 
  

น.ส.สุทธิมนต์ อินทร์จันทร์   น.ส.สุทธิมนต์ อินทร์จันทร์
  ครู   

  โรงเรียนบ้านคลองอุดม   

 
  

นางปราณี ยวงแก้ว   นางปราณี ยวงแก้ว
  ครู   

  โรงเรียนบ้านคลองอุดม   

 
  

นายวิระ หาดขุนทด   นายวิระ หาดขุนทด
  ครู   

  โรงเรียนบ้านคลองอุดม   

 
  

น.ส.อรอุมา ดาษดา   น.ส.อรอุมา ดาษดา
  ครู   

  โรงเรียนบ้านคลองอุดม   

 
  

นางสมพิศ องอาจ   นางสมพิศ องอาจ
  ครู   

  โรงเรียนบ้านคลองอุดม   

 
  

น.ส.วันดี ลิ้นประเสริฐ   น.ส.วันดี ลิ้นประเสริฐ
  ครู   

  โรงเรียนบ้านคลองอุดม   

 
  

นายอนันต์ พ่วงพิทักษ์   นายอนันต์ พ่วงพิทักษ์
  ครู   

  โรงเรียนบ้านคลองอุดม   

 
  

น.ส.ศิริวรรณ แสวงหา   น.ส.ศิริวรรณ แสวงหา
  ครู   

  โรงเรียนบ้านคลองอุดม   

 
  

นายณัฐพล แพไธสง   นายณัฐพล แพไธสง
  ครู   

  โรงเรียนบ้านคลองอุดม   

 
  

นายอาทิตย์ พาระแพง   นายอาทิตย์ พาระแพง
  ครู   

  โรงเรียนบ้านคลองอุดม   

 
  

น.ส.ณัฐชยาพร พิทักษ์โสธรสกุล   น.ส.ณัฐชยาพร พิทักษ์โสธรสกุล
  ครู   

  โรงเรียนบ้านคลองอุดม   

 
  

น.ส.พัชรวลัย ดวงเดช   น.ส.พัชรวลัย ดวงเดช
  ครู   

  โรงเรียนบ้านคลองอุดม   

 
  

น.ส.สุรีย์พร ตรีกูต   น.ส.สุรีย์พร ตรีกูต
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านคลองอุดม   

 
  

น.ส.อรุณี ยาภรณ์   น.ส.อรุณี ยาภรณ์
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านคลองอุดม   

 
  

นายจักราวุธ จิตสะอาด   นายจักราวุธ จิตสะอาด
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านคลองอุดม   

 
  

นายศิริพล หมอกมุงเมือง   นายศิริพล หมอกมุงเมือง
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านคลองอุดม   

 
  

นายณัชทรัพย์ จิราธิพัชร์   นายณัชทรัพย์ จิราธิพัชร์
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านคลองอุดม   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com