ทำเนียบเขตคุณภาพที่11(สนามชัยเขต2) โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ
จำนวนทั้งหมด 24 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นางดวงรัตน์ ชิตเจริญ   นางดวงรัตน์ ชิตเจริญ
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ   

 
  

นายสมภัทร์ รสกระโทก   นายสมภัทร์ รสกระโทก
  รองผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ   

 
  

น.ส.สงกรานต์ กาญกิ่งไพร   น.ส.สงกรานต์ กาญกิ่งไพร
  ครู   

  โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ   

 
  

นางบุษราคัม ศิริเมือง   นางบุษราคัม ศิริเมือง
  ครู   

  โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ   

 
  

นายสุวิทย์ ลิ้มเจริญ   นายสุวิทย์ ลิ้มเจริญ
  ครู   

  โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ   

 
  

น.ส.จรรจรีย์ ดาวใสย์   น.ส.จรรจรีย์ ดาวใสย์
  ครู   

  โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ   

 
  

น.ส.อัมไพพันธุ์ นาคสมพันธุ์   น.ส.อัมไพพันธุ์ นาคสมพันธุ์
  ครู   

  โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ   

 
  

นางนันทา รอดพันธ์   นางนันทา รอดพันธ์
  ครู   

  โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ   

 
  

นางมุทิตา รสกระโทก   นางมุทิตา รสกระโทก
  ครู   

  โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ   

 
  

นายไพรัตน์ นฤภัย   นายไพรัตน์ นฤภัย
  ครู   

  โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ   

 
  

นายวิภพ กองชุมพล   นายวิภพ กองชุมพล
  ครู   

  โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ   

 
  

นางวาทินี เจริญชัย   นางวาทินี เจริญชัย
  ครู   

  โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ   

 
  

น.ส.รัตติยา ยุธยงค์   น.ส.รัตติยา ยุธยงค์
  ครู   

  โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ   

 
  

นางสุภาพ ทนันไธสง   นางสุภาพ ทนันไธสง
  ครู   

  โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ   

 
  

น.ส.เนตรา โชติรัตนพิทักษ์   น.ส.เนตรา โชติรัตนพิทักษ์
  ครู   

  โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ   

 
  

น.ส.มะลิ จงถาวรเจริญ   น.ส.มะลิ จงถาวรเจริญ
  ครู   

  โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ   

 
  

นางอุไรวรรณ เสมา   นางอุไรวรรณ เสมา
  ครู   

  โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ   

 
  

น.ส.สุพรรณี ผุยสุ   น.ส.สุพรรณี ผุยสุ
  ครู   

  โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ   

 
  

นายอมรชัย ชาดาเม็ก   นายอมรชัย ชาดาเม็ก
  ครู   

  โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ   

 
  

น.ส.ปนัดดา เดชพลมาตย์   น.ส.ปนัดดา เดชพลมาตย์
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ   

 
  

นางศิวพร อนุศิริ   นางศิวพร อนุศิริ
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ   

 
  

น.ส.วราภรณ์ และไหม   น.ส.วราภรณ์ และไหม
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ   

 
  

นางภรดี โภคา   นางภรดี โภคา
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ   

 
  

นายสมบูรณ์ โคนเคน   นายสมบูรณ์ โคนเคน
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com