ทำเนียบเขตคุณภาพที่11(สนามชัยเขต2) โรงเรียนบ้านนา
จำนวนทั้งหมด 15 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
น.ส.อุไรวรรณ ศรีเมือง   น.ส.อุไรวรรณ ศรีเมือง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนบ้านนา   

 
  

นายสัณห์ชัย แดงมณี   นายสัณห์ชัย แดงมณี
  ครู   

  โรงเรียนบ้านนา   

 
  

นายกรกมล ผาวันดี   นายกรกมล ผาวันดี
  ครู   

  โรงเรียนบ้านนา   

 
  

น.ส.กนกอร วงค์สอน(ศิรินอก)   น.ส.กนกอร วงค์สอน(ศิรินอก)
  ครู   

  โรงเรียนบ้านนา   

 
  

นางกฤติยา จรัสสุทธิพงศ์   นางกฤติยา จรัสสุทธิพงศ์
  ครู   

  โรงเรียนบ้านนา   

 
  

นางประนอม ผาวันดี   นางประนอม ผาวันดี
  ครู   

  โรงเรียนบ้านนา   

 
  

นายสันติ พึ่งน้ำ   นายสันติ พึ่งน้ำ
  ครู   

  โรงเรียนบ้านนา   

 
  

น.ส.อัญชุลี ยุทธหาญ   น.ส.อัญชุลี ยุทธหาญ
  ครู   

  โรงเรียนบ้านนา   

 
  

น.ส.ทองพูน ฤกษ์จันทร์   น.ส.ทองพูน ฤกษ์จันทร์
  ครู   

  โรงเรียนบ้านนา   

 
  

นางสุธีรา พึ่งน้ำ   นางสุธีรา พึ่งน้ำ
  ครู   

  โรงเรียนบ้านนา   

 
  

นางนรีรัตน์ คล้ายสุวรรณ์   นางนรีรัตน์ คล้ายสุวรรณ์
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์   

 
  

นางปัทมา แกล้วกล้า   นางปัทมา แกล้วกล้า
  ครู   

  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์   

 
  

น.ส.หนึ่งฤทัย อินทร์ประสงค์   น.ส.หนึ่งฤทัย อินทร์ประสงค์
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์   

 
  

นายนภดล พลหมอ   นายนภดล พลหมอ
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์   

 
  

น.ส.วันวิสา รอบคอบ   น.ส.วันวิสา รอบคอบ
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com