ทำเนียบเขตคุณภาพที่10(สนามชัยเขต1) โรงเรียนบ้านหนองยาง
จำนวนทั้งหมด 32 ท่าน
รูปบุคลากร ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง
นายมนตรี แก้ววิจิตร   นายมนตรี แก้ววิจิตร
  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนบ้านหนองยาง   

 
  

นางอนัญญา มนทสิทธิ์   นางอนัญญา มนทสิทธิ์
  รองผู้อำนวยการโรงเรียน   

  โรงเรียนบ้านหนองยาง   

 
  

นายลักษ์ดำรงค์ บุญเวส   นายลักษ์ดำรงค์ บุญเวส
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองยาง   

 
  

นางชุดาภรณ์ จันทร์สง่า   นางชุดาภรณ์ จันทร์สง่า
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองยาง   

 
  

น.ส.ศุภิสรา สงวนชม   น.ส.ศุภิสรา สงวนชม
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองยาง   

 
  

นางณัฐภค สดสัย   นางณัฐภค สดสัย
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองยาง   

 
  

นางนิตยา วงศ์กลม   นางนิตยา วงศ์กลม
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองยาง   

 
  

นายสุชิน อุไร   นายสุชิน อุไร
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองยาง   

 
  

น.ส.พรรษชล ศรีสุข   น.ส.พรรษชล ศรีสุข
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองยาง   

 
  

น.ส.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ   น.ส.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองยาง   

 
  

นางสุพัตรา อ่ำเอี่ยม   นางสุพัตรา อ่ำเอี่ยม
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองยาง   

 
  

นายบุญรับ วินิจฉัย   นายบุญรับ วินิจฉัย
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองยาง   

 
  

นายราชศักดิ์ วงค์บุบผา   นายราชศักดิ์ วงค์บุบผา
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองยาง   

 
  

นางพีรดา เทพารักษ์   นางพีรดา เทพารักษ์
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองยาง   

 
  

น.ส.สมจิตร คะเสนา   น.ส.สมจิตร คะเสนา
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองยาง   

 
  

น.ส.นิภา สาวิวัฒน์   น.ส.นิภา สาวิวัฒน์
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองยาง   

 
  

นางทัศวรรณ สายวังเกี้ยง   นางทัศวรรณ สายวังเกี้ยง
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองยาง   

 
  

นายจักรภัทร ภาษาสุข   นายจักรภัทร ภาษาสุข
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองยาง   

 
  

นายอาทิตย์ สายวังเกี้ยง   นายอาทิตย์ สายวังเกี้ยง
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองยาง   

 
  

น.ส.ณบาภัช เผ่าหนอง   น.ส.ณบาภัช เผ่าหนอง
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองยาง   

 
  

นายธวัชชัย กล่อมบุญธรรม   นายธวัชชัย กล่อมบุญธรรม
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองยาง   

 
  

นางภรณ์อุษา ศุภมานพ   นางภรณ์อุษา ศุภมานพ
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองยาง   

 
  

นางนภัสวรรณ นักเสียง   นางนภัสวรรณ นักเสียง
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองยาง   

 
  

น.ส.กาญจนา เที่ยงธรรม   น.ส.กาญจนา เที่ยงธรรม
  ครู   

  โรงเรียนบ้านหนองยาง   

 
  

น.ส.พิมพ์ชนก เฝ้าทรัพย์   น.ส.พิมพ์ชนก เฝ้าทรัพย์
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านหนองยาง   

 
  

น.ส.นิภาวรรณ แก้วดี   น.ส.นิภาวรรณ แก้วดี
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านหนองยาง   

 
  

นายมนตรี คำเหนือ   นายมนตรี คำเหนือ
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านหนองยาง   

 
  

น.ส.ทัศนีย์ ใจเพชร   น.ส.ทัศนีย์ ใจเพชร
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านหนองยาง   

 
  

นายภารดา บุตรดี   นายภารดา บุตรดี
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านหนองยาง   

 
  

น.ส.พัชรีพร รุ่งศิริ   น.ส.พัชรีพร รุ่งศิริ
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านหนองยาง   

 
  

น.ส.ศิรินทิพย์ ชัยน้อย   น.ส.ศิรินทิพย์ ชัยน้อย
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านหนองยาง   

 
  

น.ส.รสริน คมพยัคฆ์   น.ส.รสริน คมพยัคฆ์
  ครูผู้ช่วย   

  โรงเรียนบ้านหนองยาง   

 
  เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

เลขที่ 209/1 หมู่ 3 เกาะขนุน พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา 24120
0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 0-3855-4062
chachoengsao2@gmail.com